משחק קניפב םייחה יברב באינטרנט

                                  Barbie Life in Pink קחשמ

קניפב םייחה יברב (Barbie Life in Pink):

.גציימ התא רשא ,םישדח םייתנפוא םידגב םוסרפב ירי לע היזיוולטל ןמזוה יברב ריעה ל .המבה לע הלעת איה ובש הלש תשובלתה תא רוחבל ךרטצת קניפ םייחה יברב קחשמב וישכע .םידורו םינווגב ויה םידגבה לכש איה ואדיו הרוי ימ תרצוי רובע דיחיה יאנתה .ןובשחב תאזה הדבועה תא תחקל ךירצ התא .הרעשב ותוא החינהו הרעש תא הרדיס ,ךכ רחא .רתויב בושחה רבדה וישכע .םיילענו תשובלת המכ רוחבל ךמעטלו ןוראה תא חתפ .םירזיבאו םיטישכת חוכשל אל קר