משחק באינטרנט

                                  Tank Trouble 4 קחשמ

(Tank Trouble 4):

.ביואה תא סורהל ידכ ברקה הדשל תאצל ךירצ התאו בוש רבשנ תינמז הגופהה תא 4 קנט תו .ךלש קנטה לש ותומ רוקמ תויהל םג םילוכי םה לבא ,ךלש יוסיכה ויהי תוריקה .ךתבוטל קר טשוקיר שמתשהלו הז תא רוכז