משחק יברב באינטרנט

                                  Barbie Roadtrip Adventure קחשמ

יברב (Barbie Roadtrip Adventure):

.הפוריא תונידמ לש תונוש תוריבב םימקוממה םיבר םיניינעמ תומוקמב רקבל הירבח םע לו .ונלש הרוביגה םימיאתמה םידגבה תא רוחבל ךרטצת ךכ ,הלש םילקאה שי הנידמ לכל .התאו Roadtrip הקתפרהה יברב קחשמב הז .םידגב ןורא הארת ןימי דצב יבראב דומעי ךסמה לע התאש ינפל .םידגבה תויורשפא תא תוארל לוכי התא הטמלמ םידחוימ םיצח תרזעב .ךמעטל והשמ רוחבל ,םיעצומה םידגבה ןמ .העיסנל םישורדה םירחא םירזיבאו םיילענ םירהל לוכי התא ,הדליה שבלתמ התא רשאכ