משחק SPQR: תודיגב םע םואיסולוקה תולוח באינטרנט

                                  SPQR: Sands of the Coliseum with cheats קחשמ

SPQR: תודיגב םע םואיסולוקה תולוח (SPQR: Sands of the Coliseum with cheats):

.תודבעל וחלשנו םיימור םילייח ידי לע יבשב חקלנ ךלש רוביגה םלועה יבחרב העיסנ .םואיסולוקה לש םימדה תולוח לע ותוריחב תוכזל ךירצ רוביגה וישכע .הריזה לש רתויב םיקזחה םימחולה תא וליפא סיבהל לוכי רתוי קזח תויהל ךפוה אוה ךכ .בהזו תודוקנ לבקמ התא תוברקב תחצנמ הייכז רובע .םישדח םידגב תונקל בהזו ,תויונמוימ חותיפ לע איצוהל ןתינ תודוקנ .רתוי רהמ ךלש רוביגה תא חתפל ךל ורזעיש תומרל םידוק שיש ומכ ,בוש םיפסוותמ םה ,ג