American Truck קחשמ

(American Truck):

.הקירפל דומעל םשו ריעב םימיוסמ תומוקמל הרוחסה תא קפסל ךילע היהי .ךירצ התאש םוקמל דע עוסנל ךירצ ךלש תיאשמ ןירשימב להנמ התא .הצקוהש םוקמב טלחהב ותוא תונחהל ךרטצת ,תינוכמה ידי לע ןורמתב ,ןאכ .תרחא המרל רובעלו תודוקנ לבקת הז ליבשב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות