Mario vs Sonic Racing קחשמ

ילוק ץורימ vs וירמ (Mario vs Sonic Racing):

.עונפוא לע רתוי בוט בכור םהמ ימ תקולחמ הררועתה ,קינוס ןיבל וירמ ןיב .וב ףתתשהל ולכוי קינוס יצורמ תמועל וירמ קחשמב ךניבל ךניב ץורימה תא ןגראל וטילח .קחשמ התאש ותה תא רחב ,קחשמה תליחתב .הלחתהה וק לע היהי ביריה תאו התא זא .המידק אשית ףוסה דע ךרדה לכ לקמ תרעצמה לע הציחל ,תואה לע .בכרומ חטש םע חטש ךרד רובעי שיבכה .םינוש םילושכמ לע רבגתהל ךרטצת תוציפק עוציב תעב .ןושארה םויסה וקל עיגהלו ביריה תא ףוקעל אוה רקיעה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות