משחק תצלפמ ףאה רוטקוד באינטרנט

                                  Monster High Nose Doctor קחשמ

תצלפמ ףאה רוטקוד (Monster High Nose Doctor):

.תוצלפמ לש רפסה תיבל ךלנ ,ףאה רוטקוד ההובג תצלפמ קחשמב :םש אלל .ולח תובר תוצלפמו הפיגמה הלחה זא .עצפ באכ שי םלוכל .םהילא סחייתנ ונא .וארי ונלש לפוטמה ,ךסמה לע התאש ינפל .סורהל ךרטצת רשא ,ולש ףאב םיקדייח הברה ול שי .תונכהו םידחוימ םייאופר םירישכמב שמתשהל ךרטצת הז ליבשב .ךסמה לע ועיפויש תוארוהה יפל לעפו ךסמה לע תוריהזב לכתסהל ךרטצת ,ךלש תויעבה המ .אירב היהי ךלש לפוטמה ,תולועפה לכ עוציב רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות