משחק העונת רליו 18 באינטרנט

                                  18 Wheeler Traffic Jam קחשמ

העונת רליו 18 (18 Wheeler Traffic Jam):

.הלודג ריעב תויעב שי דימת תולודג תויאשמ םיעינמה םיגהנה לכ .הינחו העונת יקקפ םיללוכ הלא .ריעה יבחרב הז לע בוכרל תיאשמ לע דובעל הסננ הביר העונתה רליו 18 קחשמב םויה .םיענ תוינוכמה ובש ביתנ בר שיבכ תוארל ולכות ךסמה לע םתאש ינפל .םהיניב םירעפ שי ןיידע לבא ,הפיצר טעמכ המירז םה .תיאשמה דצב דומעת התא .וילע תיאשמה עבצה ,הזכ רעפ ןיחבמ התא רשאכו .תונואת עונמל תרדוסמ הרוצב הנוכמה תא ןנוכ רקיעב .דיספמ התא ,תינוכמ לכ ךותל לקתנ התא םא