משחק !תושגנתה דוקיר באינטרנט

                                  Dance Clash Off Onn! קחשמ

!תושגנתה דוקיר (Dance Clash Off Onn!):

.הקיסומל םידוקירה תבחר לע דמעמל ףרטצהל םיבייח תונוש תורוטקירק לש תויומד יכ םכמ !ןוא תושגנתה דוקיר קחשמב ונחנא .ידמל ןפוד אצוי הז קחשמב קלח תחקל .תומד רוחבל םיכירצ קר ונחנא קחשמה תליחתב .Aang רטאווא היהי הז ,המגודל .םידוקירה תבחר לע היהי אוה ךכ רחא .וידגנתמל תשגלו הקיסומל רובעל ךרטצי אוה וישכע .ךלש בטוקה תרזעב םהילע תוכישמ לש הרדס ליחהל ןתינ םהילא תוברקתה ידי לע .תודוקנ חיוורהלו ביריל קזנ םע דדומתהל ולכות וז ךרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות