משחק FPS וירמ באינטרנט

                                  Mario FPS קחשמ

FPS וירמ (Mario FPS):

.רסוב לש םיקירטה םע םמעושמ היה ברברש ברברשה .ותוא רוצעל תוסנלו שגפיהל רמוכה ישנא לש םוקמ לכב ,ךלמה לש תורחא תומישמ עצבל וא .דימ םילבנה לכ םע דדומתהל םוקמה לע ביואה הרואמה לא רשי תכלל וירמ טילחה ,םיקורי .ורובע תולועפה לכ עוציב ידי לע תומדל עייסת התא .ךלומ ןמזה לכ היהי קשנה ,שומח אוה רוביגה וישכע .הרוי ,ביריה רבעל ץורל האור התא םא ,םיצחה תרזעב ךובמב עונל .תועבטמ םג אוצמל ולכות ןאכ