Panzer Ops 2 קחשמ

Panzer Ops 2 (Panzer Ops 2):

.ןוכיתה חרזמה תונידממ תחאל םיחלשנ םתא ,םיפיקשמכ .הרזע השקיב הלשממהו תיאבצ הכיפה התיה .בטיה םישומח םה הלאכ תורוצת יכ הרקמ הז ןיא ,תויאבצ תולועפב הכורכ תובורק םיתיעל .Panzer Ops 2 תומישמ רשע עצבל בייח הטילאה קנט תווצ קלחכ שמשמ התא .המכח הקיטקטו הריהמ הבוגת ,קנטב טולשל ךתלוכיב יולת לכה זאו ,עצבמה רתאל רבעוי ך .םתוא סורהלו ביואה תוינוכמ אוצמל .םינפבמ ביואה לש וחוכ תא רערעל בייח התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות