משחק המכח הינח באינטרנט

                                  Parking Smarty קחשמ

המכח הינח (Parking Smarty):

.תיגול הבישחו התא ותוא תא שורדל ךממ שורדי קחשמה Smartly םכחה תאו ,הנובתב הז תא .לזאפה תאו הינחה יביכר בלשמ קחשמה .אצמנ תוינוכמל הינח ובש לודג חטש אוה ךינפל .םוקמ םג שי ךלש םודאה סובוטואה רובע לבא ,דואמ תונווגמ תוינוכמ הברה רבכ שי .וילא עיגהל ךירצ התאש איה היעבה .תויבכוכו סונוב םיטירפ ךרדה ךרואל ףוסאל ,ןושארה לושכמה לא רובעל הלוכי הרוטקירק .שדחמ המרה לע רוזחל ךרטצת תרחא ,םותס יובמל סנכיהל אל וסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות