משחק ?ימ שחנל ידאב תבכרה רואזוניד באינטרנט

                                  Dinosaur Train Buddy's guess who? קחשמ

?ימ שחנל ידאב תבכרה רואזוניד (Dinosaur Train Buddy's guess who?):

.רקיעב םייח םירואזונידה ובש ,Mesozoic ןדיע לש ומלוע תא ךל גיצהל הצור ידאב tyra .תויחה תא שחנל ךרטצת יביטינגוקו עשעשמ היה עוסנל םגו .ךסמה תיתחתב הרושב היהי םירואזוניד השולש ,רעיה תחרק לע עיפוי ההכ לצ .תיללצה ירוחאמ תחרקב םירתסומ ימ עובקל בייח התא .תועט השוע התא םא ריעהל וא הנוכנה הבושתה לע ךתוא חבשי ידאבו ,הרחבנש היחה לע ץח ?ימ שחנל ידאב תבכרה רואזוניד.קחשמב תויועט םע רואזונידה תא זיגרהל אל ,בושחל ,תו