משחק לכוא בער תבכר רואזוניד באינטרנט

                                  Dinosaur Train Hungry Herbivore קחשמ

לכוא בער תבכר רואזוניד (Dinosaur Train Hungry Herbivore):

.ןוט 12 - לקשמו ,הנומש - ךרוא ,םירטמ השולש דע והבוג :ולדוגמ קוחר ןיידע ספוטרצי .החפשמ יבורק לש הבוגהו לקשמה תא ףוקעל לוכי אוהו ,סופתל תוריהמב אוה ,הפופצ ברע .לודגל דחוימב םינידע םילע םע םיעט םיקורי םיחיש םש ,ליבשה ךרואל ץורי ןמשה ןטקה .םגוסמ גיצנ ידי לע ףיטח םהל ןיאש ,םירואזונידמ רהזיהל ךירצ אוהש ךכ ,הרידאה הרוצ .ךלש רדעל חורבל רהמ ,האור התא םא ,Tyrannosaurus אוה Trenka לש ירקיעה ביואה