משחק םייח ילעב ילדבה באינטרנט

                                  Animal Differences קחשמ

םייח ילעב ילדבה (Animal Differences ):

.םיהז םייח ילעב הברה שוגפל לוכי התאש בשוח אל טלחהב התא ,םייח ילעב םילדבה תויחה .םיזילעה םיבודה תא ץירעהל יתלחתהו הילא אובל תססיה אלש ,ךבל תמושת תא הספת הדנפ .תורחא תודוקנ המכ םג אלא ,רדגמ לש םיחנומב קר אל םינוש םה יכ ,םהילא בל םישל יאד .דיה ףכ תא םיאתהל םילוכי ישוקבש םינטק םיפוק שי תולאוקה דיל בולכב .רשפאה לככ בורק םהילא ברקתה .בורקה דיתעב ינשהמ דחא תוהזל לכות ילואו םתוא לע ןטק טרפ לכ לוקש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות