משחק םינאמאשה םולח באינטרנט

                                  The Shamans Dream קחשמ

םינאמאשה םולח (The Shamans Dream):

.ריעצ ןאמאש לש ותיבל תכלל ססהמ אל התאו םינאמש םולחב ךל הכחמ אילפהל ןיינעמ םלוע .המיהדמ הרוצב וטבשמ ומלענ רוחבה וטבש ינב לכש ןיחבהו שאר באכ םע הזה ןכסמה רוחבה .ךלש םישנאה תא שפחל ליחתהל ךירצ התא דימ ,הלחמה לע קתינ לבקמ אל .המישמה םע דדומתהל לוכי אל דחא ןאמאש יכ ,ישומיש היהת ךלש הרזעה .םישנא לש תומלעיה לש ןירותסמה תאו תויאר אוצמל לוכי התא ובש רוזאה תא רוקחל תורי .ביבסמו tepee םתוא שפחל ,הנוכנה ךרדב ךתוא החני רשא ,םידובאה םירבדה םה ןותחתה ח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות