Exoplanet Express קחשמ

סרפסקא טנלפסקא (Exoplanet Express):

.םוקמ לכבו דימת יחרכה תוריש חולשמ חולשמ .יחרכה אוה הז ילב ללחב םג .םייצרא ידי לע טלוש בר ןמז ,תכלה יבכוכ דחא רקבל ולכות סרפסקא טנלפסקא קחשמב .ץראה רודכמ םילחנתמ לש הנטק הבשומו םיבר ךרע ירקי םילרנימ םירצוימ ןאכ .םילחנתמה דחא תויהל הטנלפה לע עיגה ונלש רוביגה .ןעטמה ליבומה לש הדובעה לע טלתשהל ךירצ התאו ,ולש קסעב םיקסוע םלוכ ןאכ .חולשל השק רתוי הברה תונוכמו המדאמ רתוי הקזח תאזה הטנלפה לע הדיבכה .הסיטל םיעירפמש םיעקשמו תוחור תבשונ ,תובורק םיתעל לקלקמ ריוואה גזמ ,ףסונב .םילושכמב שגנתהל ילבמ תרחאל תחא המרופטלפמ סמועה תא ריבעהל איה ךלש המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות