Parkour: the edge of the mirror קחשמ

פארקור: קצה המראה (Parkour: the edge of the mirror):

.קזבברידת חרואאל אוה רוקראפ לע קחשמ .הלילעלש תוחכונב וליפא הווה ,הבוט הקיפרג םעוההובג תוכיאב דחוימב .בוש תוסנל לוכי דימת התא ,הדיחפמ יד הליפנ יתב לש תוגגה לע ץופקל ,תוריקה לע ספט ...עגריהל םיצורש ימל הנהמו ןיוצמ יוליב .םדרנ אל לבא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות