משחק Racer תוריהמ באינטרנט

                                  Speed Racer קחשמ

Racer תוריהמ (Speed Racer):

.תוריהמ יבכור רובע עזג קר אל אוה ץורימ יכ ררבתמ .הריהמ הבוגת תוזירז לבא ,בושח אל תוריהמ ובש ,ןפוד תאצוי תורחת רקבל ולכות תוריה .הז יפלכ הז אלא ,הלחתההמ תינמז וב אל זוזל וליחתי םירחתמה ,יטפילא לולסמ לע שחרת .ביריה לש תינוכמה םע שגנתהל אל איה ךלש המישמה .בשחמה טוב דגנ וא דחיב קחשל לוכי התא .תושגנתהל ךתוא ררועמ ,ברקתמה ביתנל ףרה אלל ךלי אוה .תונורחאה תוינשב תיתיזח עגמה ןמ קחרתהל ,ענכיהל אל .ןוחצינ תודוקנ לבקלו הנואת אלל םילגעמ לש םומיסקמ דע רובעל