משחק קפואה הבוגב תונכס :ןמרדייפס באינטרנט

                                  Spider-Man: Hazards at Horizon High קחשמ

קפואה הבוגב תונכס :ןמרדייפס (Spider-Man: Hazards at Horizon High):

.זע ץוציפ עמש םואתפו ,םידרשמה תחאב בשי ,ןוכיתב קפואב תוניחבל ןנוכתה רטיפ .רטיפ לא רשייה הנפו ןוחטיבה תכרעמ לש הנושארה המרה תא רבע והשימ .םישרמ סופיט לש עודי אל סופיט לביק אוה הרהמ דעו ,אורק יתלב חרואל תדוכלמ ןגראל .תוער רשבמ סופוטקוא רוטקוד לע העדוה אצמו ותוא שפחל טילחה רוחבה ,שיבכע ירוק ףוט .ןמרדייפס לע קודסל ו רפסה תיב תא ףוקתל ךלוה לבנה .ההובג קפואה תיבב תונכס :ןמרדייפס קחשמב תומדל רוזעל ךירצ התא ןאכו הנגהה לע בוש .ןגומ תויהל ךירצ הז ,Cronium היגולונכטה תא בונגל הצור ןונמת

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות