משחק העיסנה לש יסנאה' ג באינטרנט

                                  Jhansi’s Ride קחשמ

העיסנה לש יסנאה' ג (Jhansi’s Ride):


.הירוס ומכ הנידמל החרזמ ךלנ דייר יסנה'ג לש קחשמב .הנכש הנידממ הכיסנ ןתחתהל בייח בורקב רשא ,ריעצה ךיסנה יח שי .הפטחנ התנותח םויב לבא .הפידרה ךרדל אציו ןמאנה וסוס לע ץפקו םיפטוחה תא האר ונלש רוביגה .הלכה תא ליצהל םיעשופה תא קיבדהל היה יכ ,המוצע תוריהמב ץופקל ךירצ אוה .םינוש םילושכמו םימוסחמ ורצוויי וכרדב .םתוא ףוקעל וא ,תוזירזב םלוכ לע גלדל ךרטצת סוסה לע טלוש התא רשאכ .תומי ונלש רוביגה ,םימעפ המכ הכמ התא םא ,לכה ירחא .סוס םע םתוא סומרל טושפ לוכי התאו םיעשופ ויהי ךרדה לע קר

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע