משחק RC Racer רפוס באינטרנט

                                  RC Super Racer קחשמ

RC Racer רפוס (RC Super Racer):

.ילאוטריו לגלגה ירוחאמ םנמז תא תולבל תוליעיב םיניינועמה ולאל דעו .ךתיא תורחתהל ךלוה קר ימ לכ תא ףוקעל ןכומ ,יתימא בכור ומכ שיגרמ .ליחתהל תכללו ךילע הבוהאה תינוכמה תא רחב .תותיא קר םיכחמ דירפמה וק דיל ךדיל םידמוע םירחתמה יכ ,זגה תשווד .םיבירי תולעלו המ ןמז ךשמב בכרה עונמ לש המצועה תא לידגהל ידכ ובר .הלעתל סנכיהל תולקב לוכי התא תרחא ,םידח םירותב רהזית