משחק יאטרופס ףורגיא באינטרנט

                                  Sportsman Boxing קחשמ

יאטרופס ףורגיא (Sportsman Boxing):

.ףורגא אוה םלועב רתויב םסרופמה טרופסה דחא ,הכ דע .םהילע בוהאה יאטרופסה רובע רתוי םלוכ ובש תויזיוולט יבחרב םידהוא ינוילימ הברה ת .םסרופמה םיפרגאתמ דגנ תוברק המכ קיזחהל ךמצע תעבטל סנכיהל ךתוא ןימזהל םיצור ונח .ביואה םע תוברקתה ליחתת תוא ןתונ טפושה רשאכ .הבוגתב ףוקתלו ביריה לש תוכמה תא םוסחל וא ענמיהל בייח התא .ורבצנש תודוקנ היהי ביריה לש ףוגב וא שארב ךלש הכמ לכ .דימ חצנל טואאקונ ךותל ביריה תא חולשל ףידע לבא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות