משחק 10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10 Ice Bus Parking קחשמ

10 ןב (Ben 10 Ice Bus Parking):

.ונביבס חרקו גלש הברה שי רשאכ ,הנשה לש דואמ השק הפוקת אוה ףרוח .תוינוכמ לש תינוריעה העונתה לע דואמ עיפשמ הז .העונתה תא ךבסמ דואמ הז ,חרק הסוכמ שיבכה םא ,לכה ירחא .ריעב הינחה ישרגמב תוינוכמ תונחהל תוסנל ,ןב םע דחי ,עיצהל םיצור ונחנא ,חרק סוב .דמוע בכרה היהי םוקמ הזיאבו חרק הסוכמ היהי ולוכ שרגמה .תינוכמה תא םישל ךירצ התא ובש דחוימב ןמוסמ םוקמ תוארל םג ולכות .הזה ךילהתה תא ליחתהל ידכ תינוכמב גוהנל גהונ התא .זז התא רשאכ הז תא לוקשל ךירצ התאו חרקה לע דואמ הקוחש תינוכמה יכ רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות