משחק רטנאה ןאימינ באינטרנט

                                  Nimian Hunter קחשמ

רטנאה ןאימינ (Nimian Hunter):

.םידייצ לש םידוונ טבש יח קוחר םלועב .םלועה לכל םייאבצה םהירושיכ לע םימסרופמ ויה םה .םיוסמ ןחבמ רובעל ךירצ היה ריעצ רוחב לכ ,דייצהו המחלמה לש תרתוכה תא לבקל ידכ .הזכ דחא דמעומ רוזענ ונא רטנאה Nimian קחשמב םויה .תוצלפמ לש םינוש םיגוס ידי לע בשוימ ,רוגס קמעל ךלי וסוס לע בשוי ונלש רוביגה .םינקזה םיעיבגה תא תתל ךירצ אוה ןחבמה תא רובעל ידכ .וסאל תרזעב תוצלפמ סופתי ונלש רוביגה .וכותל lasso קורזל רתוי בורק וילא ץופקל ךירצ התא תצלפמ האור התא םאו סוס לע חטש .תוצלפמ ספות התא זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות