משחק הינח לע השקה שקה באינטרנט

                                  Tap Tap Parking קחשמ

הינח לע השקה שקה (Tap Tap Parking):

.אלמ טעמכ ןוינחה םא הלק המישמ אל איה תינוכמה הינח .תוכרדמה ךותל ץורל אל וא ,םהב עוגפל אל ידכ ,תוינוכמ ןיב תוזירזב ןרמתל ךירצ .הז תא תושעל ךירצ אל התא הינח זרב שקה לבא .קורי בהבהמ רוא ידי לע שגדומ אוהו הינח הצקוה רבכ ךל שי .ןותנ ןבלמה תא הצוח אוהש עגרב הז לע ץוחלל ךירצ התאו ,םידקת תרסח תוריהמב רתאל ה .הנותחתה תינמיה הניפב השוודה לע ץחל ,תינוכמה תא רוצעל ידכ .ןוכנה ןמזב טאהל ,הז לעו ,רתויב הבוטה האצותה םע תומרה לכ תא רובעל .תודוקנ רשע דבאמ התא ,blunder לכ רובע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות