משחק ףורגא 20 באינטרנט

                                  20 Punch קחשמ

ףורגא 20 (20 Punch):

.ףורגאה תעבט​​ לש הטושפ הסרג - ףורגא 20 קחשמ .רחא דחא לכ םירבד םיכלוה לומ דומעל לוחכו םודא :לסקיפ םיקבאתמ ינש .ךסמה תיתחתבש םינצחלב שמתשהו םיוותהמ תחא לכ רחב .רדתסי הז ךיא הז ,ביואה תא קיבדהל ידכ וא תוכמ עונמל ידכ ,יאטרופסה תא זיזהל ידכ .תינמיו לאמש די תוכהל םילוחכ םילגד .תוליעי תויהל םכלש תוטבחל ונת ,ריוואב םיפורגא חולשל אל וסנ .ותיא םחליהלו רבחל רשקתהל וא בשחמ ןגנ םע םחליהל לוכי התא .ביריה תא םישל ,חוכ אל ,תונמוימ ךירצ התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות