Lego Star Wars: Microfighters   קחשמ

Microfighters :םיבכוכה תמחלמ וגל (Lego Star Wars: Microfighters ):

.םלועב starfleet אצמנ ימ סייט לע ךתיא קחשנ ונחנא ,Microfighters :םיבכוכה תמחלמ .תויוברת יתש ןיב המחלמ הצרפ .לייחכ וב ףתתשת התא .הקתפרהה תא שוגפל ךלוה התא ,ךלש םחולב בשוי .ביואה תוניפס לש תסייט םע ברקל ךילע היהי .ביואה תוניפס תא ליפהל ולכות הניפסה לע םינקתומה םיחתותה ןמ ירי ידי לע .רוחבל ךנוצרבש םיטקייבוא םימעפל ויהי ,הלא ןיבמ .ביואה תוניפס יריה ןמ ןשייב היה יכ ןמזה לכ ןרמתל תוסנל קר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות