משחק הכורא עורז באינטרנט

                                  Long Arm קחשמ

הכורא עורז (Long Arm):

.ףורגא אוה םלועב רתויב םיירלופופה םיעושעשה דחא .םייניבה ימימ ונילא עיגהש רוהט ירבג טרופס והז .היזיוולטב תוברק הפוצ תונהילו םסרופמה םיפרגאתמ לכ תא םיריכמ ונתיאמ םיבר .ךלש דצב תופילאה תחאב קלח תחקל הצור תייהו .וזכ תונמדזה לבקנ הכורא עורז קחשמב םויה .םיפרגאתמ ינשו תוברק רובע תעבט וארי ךסמה לע התאש ינפל .םהידיב ועגפו הלאמש וא הנימי עונל םילוכי םה .ביואה רבעל התיבשה תאו ךלש יפוא טולשת התא .תודוקנ ךל ןתנית הז ליבשב .םירחא םיבירי םע שגפיהל ברקה תא חצנל ולכות םהמ םיוסמ רפסמ תדלקה ידי לע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות