משחק לסקיפ טרק באינטרנט

                                  Pixel Kart קחשמ

לסקיפ טרק (Pixel Kart):

.החוד ןטק Kart לסקיפ קחשמב ונלש תוינוכמה המ תוארל ןיא .ןוחצנ חיטבהלו םייסל ךל domchat תוריהמב םיסיטרכ לש ןמוימ לוהינ םע .ןילנרדא לש ץרפ ךל קפסי ףיכ יכה הז בצמ הז ,דחיב קחשל ךירצ התאש קחשמה .הרחבנש תינוכמה לש עבצה תא םיאתהלו לאמשמו ןימימ הנותחתה תוניפ םה הטילשהו םיצחב .םוקמה ךותל שולגי לושכמה ךותל חנ אוה תרחא ,םיבוביס תונמוימב ותוא סינכהל ךירצ ה .םיימניד םילושכמ תוענמיה שיבכ לע םיקורז םיגימצ תוענמיה ,תופקה שמח רובעל בייח ה .םיקזח םה םינקחשה ינש םא דחוימב ,עובקל השק הכוזה לש הנורחאה הפקהה דע