משחק Jetpack שאד באינטרנט

                                  Jetpack Dash קחשמ

Jetpack שאד (Jetpack Dash ):

.Dash Jetpack ב תויורחת ץורימ קלח תחקל םכתא ןימזמ בהז גד .ףתכה jetpacks ןה הרובחתו ,ןוציחה ללחב חינה אוה לולסמה .םלוהינב תורחתהלו תינמז וב םהלש תונמוימה תא ןוחבל םיצור םירוביג .םעפב איש עובקל ידכ תחא הסיטב בירי ץורימ םע ץורימ :םיבצמ ינש ללוכ קחשמה .םירטסקאו קורב ,טרבליג ,ןיפ :םיבכור העבראמ בכרומ תווצ ,תויומדה תא רחב .תופפועמ תוחלצ ,םיטובור :םינוש םילושכמ ויהי ךרדב ביריה תא חצנל ךירצ התא הזמ ץו .ןושאר םויסה וקל עיגהלו רהמ ץורימה תא םילשהל ולכוי םה ,םיינמז הצאהו הנגה יסונו