משחק גיד :הקינומ תייפונכ באינטרנט

                                  Monica Gang: Fishing  קחשמ

גיד :הקינומ תייפונכ (Monica Gang: Fishing ):


.גיד עסמל ואצי גייד ירבח :גנאג הקינומ קחשמ .םגאה עצמאב הריסב וחש בשי םהמ דחא םירגרג וטקיל םקלח דועב ,ירויצה םגאה ורחב םה .גודל ןכומ היה אוה ,וו תונויתיפ גיד טומ תמרה .םיגד תוקהל קמועמ תולעל וליחתי םימה ךותב ךסמה לע םיארנו םייח .םיגד לש ךרדב לבקי אוהש ךכ ךלש וו קורזל איה ךלש המישמה .הריסה ךותל ךלש סופתל ךושמל לוכי התאו ,ןויתיפה תא העלב איה זאו .גיד היהת התא ךיא הנה .בוביסה תא דבאלו וק ערקי יכ םהל רכומ התא םאו ,םיטירפ לש ןווגמ ףוצל םילוכי םימה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע