משחק ץנּוּפ באינטרנט

                                  Punch קחשמ

ץנּוּפ (Punch):

.קחשמה ץנאפ הז וביריו ,תוטבח קש לע אלו תוכהל לגרתל תונמדזה ךל שי ,תילאוטריו הר .תינסרה הכמ תיחנהל הנגהל רעפ אוצמל השק היהי הז ,גרה תנוכמ ומכ דבוע הז ,ורהזיה .םחליהלו הטיעב :קחשמ יבצמ ינש ןיב רוחבל לוכי התא .הנושארה היירישעב תייה םא ,ךלש םשה תא תוארלו טנרטניאב leaderboard ךלי תודוקנה .ביריה רשאמ תודוקנ רתוי עיקבהל ךירצ התא ברק בצמב .ביריה לע םיחלצומ םיטיהל לש רפסמב יולת הז Otmolotili ותוא דמלל וכרד.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות