משחק גודל ךלה באינטרנט

                                  Gone Fishing קחשמ

גודל ךלה (Gone Fishing):


.םילודג םיגד רתויש המכ סופתל ןבומכו ,חצ ריווא םושנל ,םימה ךותב תוטומ דיל תבשל .םיעט blyuli הברה לשובמ תויהל לוכי הז לכ ירחא .גודל ךלנ ונחנאו גייד םיקחשמ Gone העשב םויה .םיגד הברה ףצ םימה ךיא ךסמה לע הארנו היחנ .תעלות הז לע םישל ווה יבג לע םקוממ היהי הז .ךסמה לע ץחלו גדה תחוש רשאכ קר עיגהל ךירצ התא .ולש הריסה ךותל התוא ךושמל התאו ,ןויתיפה תא עלב גדה תא יוארכ בשוחמ ךל שי םאו ה .םימיעטו םינוש םיגד הברה סופתת התא זא

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע