Audi TT RS Drift קחשמ

ףחסיהל TT RS ידואא (Audi TT RS Drift):

.םינוש םינומיא ץורל תונוש תויורחתב תופתתשהה ינפל םיבכור םיבר .תינוכמב הגיהנ םהלש תויונמוימה חופיט ךכיפל .TT ידואא תונמא driftovaniya לע דובעי גהנכ ךתיא ונחנא ףחסה TT RS ידואא קחשמה , .תולוכמ לש יוביר ובש הדש קחשמ היהי ןאכ .ךלש העונתה ןוויכ תא םכל הארי יכ םיצחה תא תוארל ולכות םהמ קלח לע .וז הדוקנל םיצח לע םילוקיעה לכב בלתשהל הכירצ תינוכמה תא ץיאהל התא .להנל השק רתוי הברה היהי הזו םוגפ היהי הז ילש תינוכמה תא הכמ התא םא רוכז לבא .אבה בלשל רבוע אוה ,וק רובעל לגוסמ התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות