משחק תואלקח רוטלומיס באינטרנט

                                  Farming Simulator קחשמ

תואלקח רוטלומיס (Farming Simulator):

.ספאמ ךלש תואלקחה תירפמיא תריצי היהת התא ובש ,יתימא יאלקח רוטלומיס הנה .םייתימא םייחב תולועפה לכ תא עצבל ךירצ התא ובש קחשמ תאו ,םיחמצ לדגל ליחתמ דיימ .קזח לבא ,ןטק רוטקרט לש הגהה לא ךכרד תא ליחתת .תומדא שורחלו הרומה ןתייש תוארוהל םאתהב לעפ .העיטנל עקרקה תא ןיכהל ךירצ התא ,זאו .ןכדוע ,ךלש ךסומב תואלקחה הנוכמ ,קחשמה ךלהמב .דחוימ דבעמ תועצמאב ,םלוכ תא ףוסאל לגוסמ היהת התא ,לודגל ךלש םיחמצה רשאכ .םיילוק םיטקפאו הפי הקיפרג הוולת התא ,הזה ליבשה ךרואל