משחק ףפועמה הווחה טייל באינטרנט

                                  The Flying Farm lite קחשמ

ףפועמה הווחה טייל (The Flying Farm lite):

.ינראב םע בכוכ לש עסמל ואצ .השק דובעלו ,חונל ןווכתמ וניא הסיטה ךלהמב רכיאהו - אוה .תופועו ןישוריג יח ילעב וליפאו תוישומיש תויוברת וערזש ולש םיפפועמה םייאה .הלק הסרג הז יכ ,תומר שמח קר קוחר ךכ לכ תכלל ךירצ התא ,בצקומה ןמזב תומישמ תמרב .ןפגה לע לומקל הל תתל םוקמב ,ריצקה ,םינגד ,תוקריו תוריפ לודגל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות