משחק !יחא ,יל סמ ןיא באינטרנט

                                  Don't Tax me, Bro! קחשמ

!יחא ,יל סמ ןיא (Don't Tax me, Bro!):

.םיספתנ םימכחה יכה םיבנגה וליפא ,רחואמב וא םדקומב .התיבה רשי עיגהו הז לע ולע םהש עגרב לבא ,םירטוש םע תוכשוממ תובישיב ענמיהל חילצ .אלכל הצור אל אוה ,חורבל ןכסמה רוחבה תרזע .םירטוש ידי לע הרצקב ןגהל ידכ םירמושה תא וכשמיש חוכ יריבגמ ,תועבטמ ףוסאל ךרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות