משחק םסרופמ הנפוא בצעמ באינטרנט

                                   Famous Fashion Designer קחשמ

םסרופמ הנפוא בצעמ ( Famous Fashion Designer):

.םינוש תומוקמב םיעיפומה םישנא ךיא תשדקומ בל תמושת רתויו רתוי ,תינרדומ הרבחב .םיעפומו הנפוא לש הזה אלפנהו קתרמה םלועה ךותל לולצל לכונ תעכו ,הנפואהמ חותיפל .םהלש םיפיה םימגד תוארהל ןיכהל היהת ךלש המישמה תאו ,םסרופמ הנפוא בצעמ תויהל לכ .םב םינטק םייוניש גיצמ ,ךכב הצרי םא ,לדומ רוציל לוכי התא יכ םידגב לש תוציקס לש .ךכב הצרת םא ,ועבצ יוניש ,הדליה רובע םידגב רוציל ךל רוזעיש םסק ןורפיע היהי םכת .תוינרדומ םישנ םלצב בושח םג הזו ,רעישה תא חוכשל אל ,ןכ ומכ .יתנפוא קיטוב תנפוא םסרופמ בצעמ קחשמב םירסח םירזבא תוינקל תכלל ךרטצת ,השעית הד .םוידופה תכלל דיימ ןבומכו ,לדומה לע םירבדה תא םישל ךרוצ שי ,תוכרוצה תושיכרה הש .קחשמה עדונה בצעמה לש תואבה הנפואה תוגוצת רובע ךלש תואבה תונכהב שמתשהל ןתינ וב