משחק ןייטנלו ונבר השמ תרפ תונתמ באינטרנט

                                  Ladybug Valentine Gifts קחשמ

ןייטנלו ונבר השמ תרפ תונתמ (Ladybug Valentine Gifts):

.םהלש החפשמ יבורקו םירבח רובע תונתמ ןיכהל ןמזה הזש רמוא הזו ,ברקתמ הבהאה גח .תונתמ תונקל הכירצ איה המ עדוי רבכ רשא ,ונלש superheroine ידייל גאב השעיו ,ויש .הזה ףסכה תא חיוורהל ול שי ןבומכו ,ףסכה תא הכירצ איה ,םתוא תונקל ידכ לבא .בשחמה לומ בשייתה דימ איהו וז המישמ עצבל תניוצמ תונמדזה - טנרטניא .הלש בשחמה ןמ ואציש ,תורטש ףוסיא ,ףסכ תלבקב ףתתשהל ךירצ םג התא .ריוואב קרופי ףסכה תא המ ןמז ירחא יכ ,רהמ יד תושעיהל ךירצ הז .ףסכ לש םיוסמ םוכס חיוורת רחאל תונתמ ןייטנלו ונבר השמ תרפ קחשמב ונלש ידייל גאב .ונלש תונבה לש םידידיה לכל ,קיפסמ תונתמ איבהל הסנמ ,הבהאה םויל תונתמ :קחשמ ידי .אספוקב הזורא וזשכל ,תורכזמ תונקל ידכ הלופכ הציחל זאו ,ךל םיאתמ הז םאו םכרע הא .ןנכותמה דעומה ינפל השיכרה תא םילשהל לוכי הזו ,הברה םיוושש םירבד המכ ,רהזית