משחק סיי'צ שיבכ באינטרנט

                                  Highway Chase קחשמ

סיי'צ שיבכ (Highway Chase):

.בוחר הצורמ תופתתשה קסועש רוחב ונשגפ ,סיי'צ שיבכ קחשמ ,םויה .םייחל ףסכ הברה השוע אוהו ,ןעוצקמ אוה .םילודג ףסכ ימוכס רובע םיכוסכס ןווגמב ץפומ םייעוצקמ םיבכור לש הביבסב .הרטשמה ידי לע רצעיהל אלו ההובג תוריהמב הלוכ ריעל עוסנל לכויש רומיה אוה ונרובי .ךכב ול ורזעת ךתיא ונחנא .איש תוריהמב תוריהמב ךלש תינוכמה תא ץיאהל םיכירצ ונחנא יכ אוה רוכזל שיש ןושארה .תינוכמה תא רזפנ רשא לע הציחל ,זגה תשווד תא תוארל לכונ ךסמב .ךרד שגפמ לכב אל תושעלו םתוא ףוקעל ידכ םינורמת לש ןווגמ תושעל םיכירצ ונחנא ,םה .תלשכנ היהת המישמה תאו ,קוזינ רבכ ךלש תינוכמה יכ הרוק הז םא ,לכה ירחא .תדיינב ףודרל ליחתמ התא תוריהמ לע הלוע התאש עגרב .הנושאר הגרדממ גהנ םכל האריי הז ,ליחתמ יתימאה ץורימה תא ובש םוקמה הז .תקולחמה תא דבאמ התא זאו רצענ התא םא ,לכה ירחא .העיבתה םע בוחר יצורמ לש הריוואה ךותל ךתוא חקולש קחשמ סיי'צ שיבכ .םינקחשה ראש לש ילמינימ םושיר ןנוכה תא רבע וא דבל לוכי התא ,התוא קחש .םירחא םינקחשל היולג היהת ךלש תומדקתהה ,ןכמ רחאל .ריעה ישיבכב ותינוכמב ףדר טושפו ונלש רתאב שיבכה סיי'צ תא חותפל זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות