משחק Nimja Clanquest באינטרנט

                                  Nimja Clanquest קחשמ

Nimja Clanquest (Nimja Clanquest):


.עוגיפה תא עצבל לכות ובש ,הלועפ תפמ הארת ,הזה קחשמה לש דואמ הליחתב .רתויב ןיינעמ היהי הז הפיא ,ברקה הדשב רורג ןכמ רחאלו ,המחלמה nimdzha םכלש תומד .ביואה לש ורות היהי ,הז תא השוע ידי לע תולועפ שולש לש טס ןימז היהי התא .ביואה תוחוכל יברמ קזנ םורגל ידכ תוכישמ לכ תא עצב

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע