משחק ינשה TD םישיש באינטרנט

                                  Sixty second TD קחשמ

ינשה TD םישיש (Sixty second TD):


.םינוש םילדגב םידאמ םישתכמה לכ .םידאמ תא סיבהל הווקתב ,ץראה רודכ ינפ לע Skidan תושלופה תוצצפה רשאכ ,םיעזגה ינ .םילודג םינותנ ידסמ לש ןוויכב ענ אוה אבצה תעכו ,םילודג םירפסמב תחנ ביואה לש םי .רצק קחרממ ביואה תא רוצעל םילגוסמש marsopushki תיינב ידי לע הליעי הנגה קפסלו ם

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע