משחק Cinbo בהז דייצ באינטרנט

                                  Cinbo gold hunter קחשמ

Cinbo בהז דייצ (Cinbo gold hunter):


.םיטאריפ לש רצוא אוצמל הצורו םיטאריפ לע םירופיס בהואש ,םיסדרדה - Kinbo שוגפ .בהז רטסאיפ םהיניבו םייקנע םיעלס תדרל לחה רוביגה יבג לעו ,טטומתה רהה תסירק לחה .תועבטמ ףוסאלו ,םינבא תעיגפמ ענמיהל םיסדרדה תרזע

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע