משחק Gladiatus באינטרנט

                                  Gladiacus קחשמ

Gladiatus (Gladiacus):


.םירוטאידלג לש םילעבה רותב קחשל ולכות וב ,םירוטאידלג הריזה לע תוברק לש יתימא ר .ברקב קזנ תוחפ לביק ךלש ברק ךכ ,דויצ לש םינוש םיקלח םג ומכ ,םחול תונקל ךירצ הת .םמצע תא תוארהל החילצה ךלש םחולה ךכ תמלוהה הגילב רחבו הריזב לא רובע .ומצע קבאמה לע םירמהמו ברקל הכרדה להנל

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע