משחק םייפא תוברק :Stickman םחול באינטרנט

                                  Stickman Fighter: Epic Battles קחשמ

םייפא תוברק :Stickman םחול (Stickman Fighter: Epic Battles ):

.ונלש בוהאה רוביגה stikmenov ךרדל ךתיא ושגפנ םיפא תוברק :Stickman םחול קחשמב ם .םש םיאצמנ םד יאמצ םיעשופה םע קבאנו םלועב עובצ ןיעמב יח אוה .דגנ יפאה ברק ךרטצי אוהו ריעב רתויב הלודגה היפונכה תא לסחל חלשנ אוה ,םויה .סורהי הז יכ ונרוביג לש םיביריה לע םילגלוגמ םילג .םיסונובו תודוקנ ןתינ ונחנא הז ליבשב .ונרוביג לש ץחמה חוכ תא המיצעמ ךכבו קשנ ילכ לש ןווגמ שוכרל לכונ םתניחבמ .קשנ ילכו רק תויהל לוכי קשנ .רתוי הליעי הרוצב םיביוא דימשהל ךל רוזעל המ תא תחקל זא .תדלקמב םיצחה ישקמ םע תטלשנ ונלש רוביגה .םיטוטרש תרוצב עיפוהל םיפיט ןלהל .תומיוסמ תולועפ עצבל ידכ ונלש רוביגה ותוא ץוחלל ךירצ התא םירותפכ המ ןיבהל ךל ו .םלוכ םע דדומתהל ולכות יכ םיחוטב ונא ךא ,לדגי םיביואה רפסמב השדח המר לכ םע .תניינעמ הלילע ידמל תידוחיי הקיפרג אוה םייפא תוברק :רטייפ Stickman קחשמ .ותוא קחשל ףיכ ןמז ולבי םינבה לכ יכ םיחוטב ונא .ביואה םע המיחל קוסעל ונלש רתאב תוברק יפא :Stickman םחול חתפ