משחק ךתריחב יפ לע הנתמה באינטרנט

                                  Your Choice Idle קחשמ

ךתריחב יפ לע הנתמה (Your Choice Idle):

.םהלש הקזחה הירפמיאה לע תונבלו רבדמה תמדא תא רוקח .םינבמו םיניינב ,התיבה םירוגמ לש היינבה םע לחתה .בחרתהל תבייח הירפמיאה ,תונכש תועקרק שוביכו הנגהל אבצ סייגל ךירצ התא .םיימניחה םירתאב םריבעהל לכות םשמו ,ןותחתה קלחב ועיפוי םה ,תמיוסמ המרל עיגמ ,ן

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות