משחק םינפ ילוער תוחוכ באינטרנט

                                  Masked forces קחשמ

םינפ ילוער תוחוכ (Masked forces):

.חטשה ינפ לע העונת הליחתמ ךלש םינפה לע הבוח תכיסמו אלמ רוגחב ךלש תומדה ובש ,שד .תואדוב הז םינומיר לוטמ תוריל ליחתמ דיימו ,םינוניגל אל ביואהש םואתפ הליחתמ הזג .תומדה לש םייחה תא ליצת העילק תידיימ הבוגת קר .ןווקמ קחשמה ,םייתימא םינקחש םע וא יתוכאלמ הניב בשחמ םע תורחתהל .יוניש קשנ - 1,2,3,4 ,רבכע ,ASWD - לוהינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות