משחק ריע תואקתפרה באינטרנט

                                  Adventure City קחשמ

ריע תואקתפרה (Adventure City):

.ורורחש רסאמ תונש רחאל Liberty City רזח וקינ .םייחב רתוי רחואמ בלשב לע בושחל ימורה ויחא תא תוארל הצור אוה .הדבכ שא הרטשמה וינפ תא לביק הפועתה הדשב וניצרש ומכ ,הרק הז לבא .חוטב תווממ ותוא ליצה הזו ,קשנ שי דימת רוביגה .רוחבה לש רטפיהל םיצור תמאב םישנא שי .וקינ ריסהל םיכלכולמה םירטושה תא חלש ימ תולגל ידכ םיוולש םייחל המקהה תא תוחדל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות