משחק הכיסנה רובע ילש הכלממה באינטרנט

                                  My Kingdom for the Princess קחשמ

הכיסנה רובע ילש הכלממה (My Kingdom for the Princess):

.ונתחתהו םביל ףרטצה הנויפ הכיסנהו רותרא ךיסנה .תראופמו המיהדמ התייה הנותחה .ויבא תלחמ תכיסנ לש תובוצעה תושדחה ידי לע העטקנ הגיגחה לבא ,םימי השולש ךשמב וכ .םינש האמ היה אל רשא ,ינסרה חוכ ץצופ ןקירוה םואתפ לבא ,שיבכה הצבקתה הנויפ .ירשפא יתלב תועיסנ השעו םישיבכ סרה ,וצפונ םינבמ ,םלש םוי תחשומה ודנרוט .הכיסנה קחשמ רובע ילש הכלממה הכורא ךרד רבגתהל הל רוזעי ךיסנה תאו ,תגסל תכלוה א .םישקומ לש הדובעה תא שדחל ידכ ,הרסנמ ,חזרמ תיב תונבל ,רובה תא אלמל ,םירשג חינה .לוחכ שיבג חיוורהל תלוכיה תאו םיניינבל ףסונ ץע והז - םיקרופמ ,ורצונ תלוספו םיצ .םהלש תויביטקודורפה לעו םידבועה לש העונתה תוריהמ תלדגה ,םיניינב רובע םירופיש ת .ינמיה יכנאה חולב ףקתשמ רפסמה ,שודיח רהזית .קיר ול רשפאמ אל ,ןמזה ריצ אוה לאמשהמ .יגטארטסא םיקפוא ףדעתל ,ןמזה תלבגמ םות ינפל תומישמה לכ תא םילשהל לגוסמ תויהל י .ןוקרדה םע םחליהל ידכו ,ןוסאה רחאל הכלממה תא רזחשל ידכ :תוקידב הברה רובעל תורק .ןמזב תומישמ עצבל רוזעל ודעונש תולועפ קר .הכראהה יעוציבו תוריהמ חוכ יריבגמ שמתשהל הנובתבו הדובעה םע תוריהמב דדומתהל ידכ .בושו בוש קחשל ךולה תעל תעמ אובל םיצור רשא ,םיקחשמ םתואמ דחא הז ,םכל רכומ בר ן .HTML5 תפשל תודוה הזו ,תיבל ץוחמ וליפא קחשלו דיינ רישכמב עוצעצ חותפל תלוכיה תא .שדח םיפידע םינשיה םיחכומה םירבחה יכ ,תודומח הלש תויומדהו ךילע בוהאה קחשמה דרפ